ZARIADENIE PRE SENIOROV – PENZIÓN STEFFI

Víta Vás Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“) – Penzión STEFFI, ktorý prevádzkuje občianske združenie EVITO o.z. ako registrovaný neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Úvodom niekoľko základných údajov :

Názov organizácie : Evito, občianske združenie 

Sídlo : Blatná na Ostrove 255, 930 32 Blatná na Ostrove 

Predsedníčka o.z. :  PhDr. Štěpánka Mádlová 

Dátum vzniku organizácie : 15. máj 2011 

Zápis do Registra poskytovateľa sociálnych služieb NSK : 29. september 2014 

Začiatok poskytovania sociálnych služieb : 01. 01. 2015 

IČO : 42253560 

DIČ : 2120055223 

Štatutárny zástupca : PhDr. Oľga Fedorková 

Adresa zariadenia pre seniorov: Prúdová 14, 821 05 Bratislava

Druh sociálnej služby : poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými je zariadenie pre seniorov (ďalej len ,,ZpS“). Naši klienti sú v zmysle platnej legislatívy označovaní ako prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len ,,PSS“).

 

Ubytovanie

Penzión Steffi poskytuje ubytovanie v súlade s vyhláškou číslo 259/2008 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov. Ubytovanie je poskytované v dvojposteľových alebo trojposteľových komfortných izbách. Dve alebo tri izby tvoria bunku, pričom každá bunka je vybavená kúpeľňou a samostatnou toaletou.

 Každá izba je zariadená štandartným vybavením, a to : 

• elektricky polohovateľné lôžko s diaľkovým ovládačom s nastaviteľnými bočnicami pre každého PSS, 

• stolička pre každého PSS, 

• skriňa dvojdielna pre každého PSS, 

• veľkorozmerný LCD televízny prijímač s predplateným TV programom (všetky domáce TV stanice a množstvo zahraničných v českom, anglickom a nemeckom jazyku), na niektorých izbách sa nachádza aj viac takýchto TV prijímačov, 

• ventilátor, 

• nočný stolík, 

• lampa, 

• stôl, 

• polohovateľné kreslo (v prípade potreby), 

• vankúš, paplón, posteľná bielizeň, 

• odpadkový kôš, 

• podľa individuálnych požiadaviek PSS sa poskytuje malá chladnička, audio zariadenie – mikro HI-FI systém, 

• izby na 1. poschodí sú vybavené klimatizačnou jednotkou s diaľkovým ovládaním, 

• podľa potreby je k dispozícii antidekubitný matrac s kompresorom pre každého PSS. 

Okrem základného vybavenia izby má možnosť každý PSS doplniť si izbu malými predmetmi prinesenými z domáceho prostredia (obrázky, ozdoby ap.), vždy však tak, aby neobmedzil spolubývajúceho. 

Na prízemí sa nachádza aj spoločná kúpeľňa pre PSS, ktorí sú odkázaní na opatrovateľov pri kúpaní. Tiež je tu zriadené pracovné miesto pre kaderníčku, ktorá pravidelne dochádza do zariadenia. Ďalšou službou, ktorá sa poskytuje PSS je manikúra a pedikúra a tiež rehabilitácia. Cena za tieto služby je už zahrnutá v mesačnej úhrade za pobyt. 

Na prízemí budovy je umiestnená kuchyňa a jedáleň, v ktorej je počet miest pre 18 PSS, ostatným klientom sa strava podáva na izbách, resp. v druhom turnuse v jedálni. V čase medzi podávaním jedál sa jedáleň využíva na rôzne aktivity pre PSS, organizovanie spoločenských udalostí, jubileí a pod. Jedáleň je vybavená veľkoplošných LCD TV prijímačom a DVD prehrávačom. 

Zariadenie je vybavené najmodernejším signalizačným zariadením založení na WI-FI technológii, ktoré dokáže signalizovať núdzový stav u PSS a privolať pomoc. Snímač je vyhotovený vo forme náramkových hodiniek, ktorý po stlačení tlačidla v mieste bežného ciferníka signalizuje potrebu privolania opatrovateľa. Systém na centrálnej obrazovke vyhodnocuje druh potreby PSS a spôsob jej vyriešenia opatrovateľom, zdravotníckym personálom alebo sociálnym pracovníkom ZpS. Riaditeľ ZpS dostáva mesačné reporty zo systému.

Stravovanie


 Stravovanie je zabezpečované v ZpS vo vlastnej kuchyni, ktorá bola schválená RÚVZ v apríli 2019. Stravovanie zahŕňa poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav PSS podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na nákup surovín a režijné náklady na prípravu stravy.

 Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na dobu jedného týždňa vopred. Jedálny lístok zostavuje pracovníčka firmy Omnium Produkts, s. r. o., s ktorou má EVITO, o. z. uzatvorenú mandátnu zmluvu o zabezpečení stravovania v súčinnosti so zdravotníckym pracovníkom, pričom sa prihliada na návrhy a podnety od PSS.

 Jedálny lístok je vystavený na viditeľnom mieste, každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená. Jedálny lístok sa prispôsobuje sezónnosti ročných období.

V ZpS sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata, olovrant); pri diabetickej diéte tri vedľajšie jedlá (desiata, olovrant, II. večera). Racionálna, diabetická a iné špeciálne druhy diét sa poskytujú na základe odporúčania odborného lekára, pričom sa dôsledne dbá na nutričné hodnoty. Strava sa podáva podľa potreby tiež nakrájaná, mletá alebo mixovaná.  

Budova ZpS


Zariadenie je umiestnené v samostatnom objekte, ktorý bol na tento účel postavený v r. 2003 ako zariadenie sociálnych služieb a rekolaudovaný v roku 2014 na zariadenie pre seniorov. Priestory a vybavenie zariadenia boli schválené rozhodnutím Regionálnym úradu verejného zdravotníctva v Bratislave v auguste 2014 pred začatím poskytovania sociálnej služby.

 Budova ZpS vyhovuje podmienkam deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Je to samostatný dvojpodlažný stavebný objekt, ktorý bol účelovo postavený ako ubytovacie zariadenie pre poskytovanie sociálnych služieb. Budova sa nachádza v ohradenom 10 árovom areáli. V ňom sa nachádza udržiavaná krásna záhrada, ktoré poskytuje našim klientom posedenie a pobyt v zeleni stromov, kríkov a okrasných drevín. Naši klienti v nej majú možnosť posedenia na lavičkách v krytých altánkoch, v otvorenom priestore, alebo na hojdačke. V priestoroch pre posedenie v teplejších mesiacoch sa organizujú posedenia pri hudbe, záhradnom grile alebo pri kotlíkovom guláši, ktorý sa pripravuje priamo v záhrade. V altánkoch v teplých mesiacoch je pre našich klientov k dispozícii čaj alebo chladený nápoj. Je tu možnosť čítania knižiek, časopisov, alebo počúvania rádia. Celý priestor budovy, ako aj záhrady je krytý silným Wi-Fi signálom, ktorý umožňuje využívanie zábavy a komunikácie na mobilných zariadeniach našich klientov. K dispozícii sú aj tablety, ktorými sa zabezpečuje komunikácia s rodinnými príslušníkmi klienta. 

Stav budovy a interiéru sa neustále modernizuje a prispôsobuje nielen aktuálnym potrebám klientov ale aj legislatívnym predpisom. Na prekonanie bariéry medzi prízemím a poschodím zapožičal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave elektrický pásový schodolez, ktorý sa využíva pre PSS, ktorí strácajú alebo už stratili schopnosť mobility. Súčasťou vybavenosti zariadenia sa nachádza aj novo vybudovaný výťah, ktorý dopraví klientov s obmedzenou schopnosťou pobytu na 1. poschodie budovy.

Naši klienti 

 V ZpS sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba pre 32 klientov – PSS. Naši klienti sú občania v dôchodkovom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Túto odkázanosť deklaruje každý klient rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý v správnom konaní vyhotoví príslušný úrad mestskej časti v Bratislave alebo iný obecný úrad. Do zariadenia pre seniorov je možné prijímať seniorov so stupňom odkázanosti IV. až VI.

 Naši zamestnanci

V našom zariadení pre seniorov pracujú vysoko odborne kvalifikovaní odborníci s bohatými skúsenosťami v oblasti starostlivosti o seniorov, umiestnených v pobytovom zariadení z dôvodu ich ťažkých zdravotných problémov. 

Ku dňu 31. 12. 2020 pracovalo v zariadení 16 pracovníkov, z toho bolo 11 odborných pracovníkov, čo predstavuje 69 %-ný podiel k celkovému počtu zamestnancov.

   Zariadenie má vypracované štandardy kvality podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z. , na základe ktorých sa buduje a rozvíja systém vnútorných procesov hodnotenia kvality.

 


 
©   Evito n.o.
All Rights Reserved