Cieľ a predmet činnosti
občianskeho združenia EVITO

Cieľom a predmetom činnosti občianskeho združenia EVITO (ďalej len „občianske združenie“) je najmä ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Stanovami občianskeho združenia (ďalej len „stanovy“) a tiež tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. V tomto smere činnosť občianskeho združenia je zameraná predovšetkým na:

 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v sociálnych zariadeniach,
 • podporu rodín s deťmi,
 • riešenie nepriaznivej životnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, najmä poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek,
  podporné služby,
  tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
  organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, stretnutí, besied, prezentácií, výstav, seminárov, školení, kurzov, prednášok a zdravotných pobytov,
  ďalšie služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.


 
 
©   Evito n.o.
All Rights Reserved