POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

V zariadení pre seniorov sa : 

A) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálnu rehabilitáciu, 

4. ošetrovateľskú starostlivosť, 

5. ubytovanie, 

6. stravovanie, 

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

8. osobné vybavenie. 

B) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 

C) zabezpečuje záujmová činnosť. 

D) Zariadenie poskytuje aj služby animátorov, doplnkové služby (kaderník, manikúra a pedikúra). Okrem toho poskytuje prepravnú službu a sprievod pri návšteve lekára a nevyhnutných úradných úkonov 

E) Zariadenie má zmluvného všeobecného lekára, ako i zazmluvnených lekárov – špecialistov. V zariadení pracuje vysokoškolsky vzdelaná zdravotná sestra. 

F) Zariadenie poskytuje rôzne terapie, ako fyzioterapia pre rozvoj pohybových schopností, špeciálne terapie pre rozvoj kognitívnych schopností, rozvoj pamäte apod. Animátori a asistenti opatrovateľov pomáhajú pri riešení voľnočasových aktivít našich klientov (spoločenské hry, spev, pohybové aktivity, sprievod pri pobyte na záhrade zariadenia v prípade potreby) 


 
©   Evito n.o.
All Rights Reserved