ZARIADENIE PRE SENIOROV – PENZIÓN STEFFI

Víta Vás Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“) – Penzión STEFFI, ktorý prevádzkuje občianske združenie EVITO o.z. ako registrovaný neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Najprv niekoľko základných údajov o nás:
a)poskytuje:

Názov organizácie : Evito, občianske združenie 

Sídlo : Blatná na Ostrove 255, 930 32 Blatná na Ostrove 

Dátum vzniku organizácie : 15. máj 2011 

Zápis do Registra poskytovateľa sociálnych služieb NSK : 29. september 2014 

Začiatok poskytovania sociálnych služieb : 01. 01. 2015 

IČO : 42253560 

DIČ : 2120055223 

Štatutárny zástupca : PhDr. Oľga Fedorková 

Druh sociálnej služby : poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými je zariadenie pre seniorov (ďalej len ,,ZpS“). Naši klienti sú v zmysle platnej legislatívy označovaní ako prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len ,,PSS“). 

 

Ubytovanie

Penzión Steffi poskytuje ubytovanie v súlade s vyhláškou číslo 259/2008 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov. Ubytovanie je poskytované v dvojposteľových alebo trojposteľových komfortných izbách. Dve alebo tri izby tvoria bunku, pričom každá bunka je vybavená kúpeľňou a samostatnou toaletou. Každá izba je vybavená základným vybavením, a to :

• elektricky polohovateľné lôžko s diaľkovým ovládačom s nastaviteľnými bočnicami pre každého PSS, 

• stolička pre každého PSS, 

• skriňa dvojdielna pre každého PSS, 

• veľkorozmerný LCD televízny prijímač s predplateným TV programom (všetky domáce TV stanice a množstvo zahraničných v českom, anglickom a nemeckom jazyku). Na niektorých izbách sa nachádza aj viacej takýchto TV prijímačov. 

• ventilátor, 

• nočný stolík, 

• lampa, 

• stôl, 

• polohovateľné kreslo, 

• matrac z hygienicky neškodného materiálu, 

• vankúš, paplón, posteľná bielizeň, 

• odpadkový kôš, 

• podľa individuálnych požiadaviek PSS sa na niektorých izbách nachádza chladnička, audio zariadenie – mikro HI-FI systém, 

• izby na hornom poschodí sú vybavené klimatizačnou jednotkou s diaľkovým ovládaním 

• podľa potreby je k dispozícii antidekubitný matrac s kompresorom pre každého PSS.

Okrem základného vybavenia izby má možnosť každý PSS doplniť si izbu malými predmetmi prinesenými z domáceho prostredia (obrázky, ozdoby ap.), rádiá vždy však tak, aby nerušil alebo neobmedzil spolubývajúceho.


 Na prízemí je umiestnená jedáleň, v ktorej sa naraz stravuje 18 príjemcov, ostatní príjemcovia sa stravujú na izbách, resp. v druhom turnuse v jedálni. V čase medzi podávaním jedál sa jedáleň využíva na rôzne aktivity pre PSS, organizovanie spoločenských udalostí, jubileí a pod. Jedáleň je vybavená veľkoplošných LCD TV prijímačom a DVD prehrávačom.

Zariadenie je vybavené najmodernejším signalizačným zariadením založení na WI-FI technológii, ktoré dokáže signalizovať núdzový stav u PSS a privolať pomoc. Snímač je vyhotovený vo forme náramkových hodiniek, ktorý po stlačení tlačidla v mieste bežného ciferníka signalizuje potrebu privolania opatrovateľa. Systém na centrálnej obrazovke vyhodnocuje druh potreby PSS a spôsob jej vyriešenia opatrovateľom, zdravotníckym personálom alebo sociálnym pracovníkom ZpS. Riaditeľ ZpS dostáva mesačné raporty zo systému. 

Stravovanie


 V ZpS sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata, olovrant); pri diabetickej diéte tri vedľajšie jedlá (desiata, olovrant, II. večera). Racionálna, diabetická a iné špeciálne druhy diét sa poskytujú na základe odporúčania odborného lekára, pričom sa dôsledne dbá na nutričné hodnoty.. Strava sa podáva podľa potreby tiež nakrájaná, mletá alebo mixovaná.

Budova ZpS


Budova ZpS vyhovuje podmienkam deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Je to samostatný dvoj podlažný stavebný objekt, ktorý má charakter rodinného domu. Budova sa nachádza v ohradenom areáli. V areáli sa nachádza udržiavaná krásna záhrada, ktoré poskytuje našim klientom posedenie a pobyt v zeleni stromov, kríkov a okrasných drevín. Naši klienti v nej majú možnosť posedenia na lavičkách v krytých altánkoch, v otvorenom priestore, alebo na hojdačke. V priestoroch pre posedenie v teplejších mesiacoch organizujeme posedenia pri hudbe, záhradnom grile alebo pri kotlíkovom guláši, ktorý pripravujeme v priamo v záhrade. V altánkoch v teplých mesiacoch je pre našich klientov stále k dispozícii čaj alebo chladený nápoj. Je tu možnosť čítania knižiek, časopisov, alebo počúvania rádia. Celý priestor budovy, ako aj záhrady je krytý silným Wi-Fi signálom, ktorý umožňuje využívanie zábavy a komunikácie na mobilných zariadeniach našich klientov. K dispozícii je aj služobný tablet zariadenia pre komunikáciu s rodinnými príslušníkmi klienta.

Stav budovy a interiéru sa neustále modernizuje a prispôsobuje nielen aktuálnym potrebám klientov ale aj legislatívnym predpisom. Na prekonanie bariéry medzi prízemím a poschodím zapožičal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave elektrický pásový schodolez, ktorý sa využíva pre PSS, majúcich problémy s chôdzou po schodoch. V zariadení sa nachádza aj novo vybudovaný výťah, ktorý dopraví klientov s obmedzenou schopnosťou pobytu na horné poschodie budovy. 

Naši klienti 

 ZpS poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu 32 prijímateľom, čo predstavuje 100%-iné využitie kapacity zariadenia. Naši klienti sú občania v dôchodkovom veku, ktorí sú odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Túto odkázanosť deklaruje náš budúci klient posudkom odkázanosti na sociálnu službu, ktorý v správnom konaní vyhotoví príslušný úrad mestskej časti v Bratislave alebo iný obecný úrad. Ďalšou podmienkou je posudok odkázanosti podľa Prílohy č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, pričom naše zariadenie je urečené pre klientov s minimálnym stupňom odkázanosti IV.

 Naši zamestnanci

 V zariadení pracuje mnoho odborníkov na sociálnu prácu v rôznych pracovných pozíciách, ako napríklad: 

PhDr. Oľga Fedorková riaditeľ ZpS - odborníčka na sociálnu prácu a dlhodobý manažér v sociálnych službách 

Mgr. Nikoleta Halanová zástupca riaditeľky 

PhDr. Štepánka Mádlová dlhoročný sociálny pracovník a manažér v sociálnych službách 

PhDr. Jarmila Bordáčová, PhD. sociálny pracovník, dlhoročný odborník v odbore sociálna práca, vysokoškolský pedagóg s bohatou publikačnou činnosťou 

Doc. Ing. Anton Doktorov, PhD., mim, prof. sociálny pracovník, dlhoročný odborník v odbore sociálna práca, vysokoškolský pedagóg s bohatou publikačnou činnosťou 

V zariadení pracujú aj dve animátorky s kvalifikáciou Mgr. Art. Z oblasti herectva. V Zariadení sú zamestnanci s dlhoročnou praxou a predpísanou kvalifikáciou. Zariadenie má vlastný systém ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov. Zariadenie v zmysle legislatívy zabezpečuje supervízie nad rámec stanoveným zákonom pre svojich zamestnancov. Zariadenie plne plní štandardy kvality v zmysle Prílohy č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.. Zariadenie rozvíja systém vnútorných procesov hodnotenie kvality.

 

 

 


 
©   Evito n.o.
All Rights Reserved