CENNÍK

ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV
Prudová 14, 821 05 Bratislava
(v Eur)

V zariadení pre seniorov sa

 
a)poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

2. sociálne poradenstvo 

3. sociálna rehabilitácia 

4. ubytovanie 

5. stravovanie 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

7. osobné vybavenie  

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť

 

Úhrada klienta z Bratislavy v roku 2021                                  505 EUR/mesačne 

Úhrada klienta – diabetika z Bratislavy v roku 2021                 520 EUR/mesačne

 V cene sú zahrnuté služby rehabilitačného pracovníka a pedikérky. 

Spôsob platenia úhrady za pobytovú sociálnu službu :

 - podľa dojednania v zmluve o poskytovaní sociálnej služby (prevodným príkazom, v hotovosti, platobným poukazom) 

Podrobné podmienky platenia za sociálnu službu : 

- sú dojednané individuálne v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

Cenník nadobúda platnosť k 1. 1. 2021 a účinnosť k 1. 5. 2021 

 


 

 


 
©   Evito n.o.
All Rights Reserved